(044) 205 42 31

Мы Вам перезвоним!

Введите имя: Введите номер телефона: Удобное время для звонка:

Договор

ДОГОВІР
поставки продукції № ___/___

 

м. Київ

_______ 2011 р.

 

Приватне Підприємсвто „АЗБЕТ” (надалі Постачальник), що є платником податку на загальних підставах, за ставками, визначеними в Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств, в особі директора Федусів Дмитра Юрійовича, що діє на підставі Статуту  з однієї сторони, та ___________________ (далі - Покупець),  в особі _____________________________________________________________________, що діє на підставі ____________________________________, з іншої сторони, надалі разом “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона” уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, поставити Покупцю замовлений товар, по узгодженню сторін виконати його доставку, а Покупець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийняти товар та здійснити його оплату на умовах даного Договору.

1.2. Кількість і розгорнута номенклатура (асортимент) продукції, що є Предметом цього Договору, її ціна, строки поставок - за цим Договором визначаються в специфікаціях та погоджуються Сторонами і є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Покупець зобов'язується скласти та надати Постачальникові для погодження визначену у п. 1.2 цього Договору специфікацію за відповідний період не пізніше як за 5 днів до погодженої дати поставки.

 

 

2. КІЛЬКІСТЬ ТА АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ

2.1. Кількість товару, що підлягає поставці, їх часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура) за сортами, групами, видами, марками визначаються у заявках замовника/Покупця, рахунках-фактурах Постачальника та накладних (товаро-транспортних, фактичних або видаткових).

2.2. Загальна кількість товару, що поставляється за цим Договром, визначається на підставі заявок Покупця, в яких вказується : дата поставки, кількість товару, номенклатура товару, точна адреса доставки, при необхідності погодинний графік поставок.

3. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

3.1. Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, або зразкам (еталонам). Постачальник повинен засвідчити якість Товару, що поставляється, належними документами (гігієнічним висновком, сертифікатом якості, сертифікатом відповідності, технічним паспортом, тощо), які надаються Покупцю разом з Товаром.

3.2. Документи, що засвідчують якість Товару укладені українською мовою або іншою мовою у порядку, визначеному чинним законодавством.

3.3. Якщо разом з Товаром вказані документи не передані та/або передані із порушенням зазначених вимог, то Постачальник зобов’язаний не пізніше 10-денного строку з дати поставки Партії Товару надати Покупцю вказані/виправлені документи.

3.4. Якість і комплектність продукції (бетонних сумішей та будівельних розчинів) що є предметом цього Договору, повинні відповідати вимогам ДСТУ Б.В.2.7-43-96, ДСТУ Б.В.2.7-23-95, ДСТУ Б.В.2.7-96-2000 підтверджуються документом про якість но кожну партію продукції.

3.5. Товар повинен бути наданий в тарі та (або) упакований звичайним для нього способом в упаковку, а в разі їх відсутності – способом, що забезпечує зберігання Товару від пошкоджень та втрат під час звичайних умов зберігання, транспортування та розвантаження, якщо Покупцем не встановлено додаткових вимог до упаковки Партії Товару.

3.6. Постачальник за власний рахунок забезпечує пакування Товару, необхідне для його перевезення.

3.7. При виявленні виробничих дефектів в продукції при її прийманні у разі поставки Покупцю продукції, яка не відповідає вимогам ГОСТ та ДСТУ, Покупець повинен повідомити Постачальника протягом 3-х(трьох) годин, для бетонних сумішей та будівельних розчинів, та не пізніше 1(однієї) доби, для залізобетонних виробів, з часу розвантаження на будівельному об`єкті.

3.8. Постачальник гарантує проектну марку бетонів та розчинів при умові дотриманя Покупцем на будівельному майданчику вимог ГОСТ 10180-90, ДСТУ БВ.2.7.-14-2002, ГОСТ 5802-86 (відбір проб, ущільнення та збереження зразків).

3.9. У випадку проведення Покупцем експертизи із залученням незалежної контролюючої організації, відбір проб бетону з конструкцій повинен проводитись в присутності представника Постачальника.

4. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

4.1. Поставка Товару здійснюється Постачальником на адресу Покупця, вказану у попередньому замовленні.

4.2. Разом з Товаром Постачальник повинен передати Покупцю документи, які належать до передачі разом з Товаром відповідно до чинного законодавства України. До таких документів належать документи, що засвідчують якість Товару (сертифікат якості, сертифікат відповідності, технічний паспорт, тощо). Первинні бухгалтерські документи повинні бути складені українською або російською мовою.

4.3. Право власності на поставлений Товар переходить до Покупця в момент отримання Товару від Постачальника (перевізника) за видатково-прибутковою накладною (товаротранспортною накладною).

4.4. Продукція, що є предметом цього Договору, постачається в строки, зазаначені Покупцем та погоджені з  Постачальником .

4.5. Продукція вважається доставленою з моменту її отримання в пункті призначення, згідно замовлення, представником одержувача, який вказується Покупцем, на підставі товаро-транспортних накладних.

4.6. Обсяги і асортимент поставки в процесі виконання Договору можуть змінюватися за попереднью згодою сторін.

4.7. Поставка продукції Покупцю здійснюється власним транспортом Постачальника або найманим транспортом – за згодою сторін.

4.8. Ціна поставки договірна та в процесі виконання Договору може змінюватися за попереднью згодою сторін.

4.9. Поставка і передача товару здійснюється за товаро-транспортною накладною, в якій вказується кількість, марка, узгоджена ціна поставленого товару.

4.10. Про отримання товару на об`єкті поставки (замовлена адреса), уповноважена особа Покупця повинна розписатися та поставити всі необхідні відмітки про час прибуття/відбуття у товаро-транспортній накладній.

5. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРУ

5.1. Товар поставляється Партіями в кількості визначеній у заявці Покупця, сторони домовились, що письмові зявки та/або зміни до них надсилаються факсимільним зв`язком з підтвердженням отриманого замовлення уповноваженою особою Постачальника.

5.2. Покупець також може надавати заявку по телефону не пізніше 24 години до початку поставки, узгодивши з Постачальником графік поставки.

5.3. Покупець зобов`язаний підготувати під`їздні шляхи для автотранспорту і забезпечити безпечні умови розвантажнння згідно встановлених нормативів. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється Покупцем в пункті призначення, визначеному умовами поставки, згідно вимог чинного законодавства.

6. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Поставка товару здійснюється по вільним відпускним цінам. Ціна товару, що входить у партію поставки, вказується Постачальником у рахунку-фактурі і вважається погодженою Покупцем у разі прийняття товару.

6.2.  У разі зміни ринкових цін на товар, та /або прийняття державними органами законодавчих актів, що впливають на формування договірної ціни, зростанні цін на сировину, материіали, енергоносії, а також впливу інфляції на ціну  - Постачальник має право змінювати ціни на товар. При замовленні бетонів та розчинів із застосуванням протиморозних добавок – ціна продукції відповідно буде збільшена на кількість і вартість введених добавок.

6.3. Покупець оплачує поставлену Постачальником продукцію, що є предметом цього Договору, за погодженою Сторонами ціною.

6.4. Розрахунки між Сторонами провадяться шляхом безготівкових розрахунків.Фактом безготівкової оплати за товар є фактичне надходження коштів на р/р Постачальника.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона не вважається винною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

7.3. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.4. За несвоєчасне здійснення розрахунків винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню в розмірі 0,1 % від суми заборгованості за кожний день затримання, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє під час виникнення заборгованості.

7.5. Всі спори, що виникають між Сторонами при виконанні умов Договору, вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

7.6. Покупець за даним Договором несе відповідальність у випадку відмови від придбаного товару належної якості -   штраф в розмірі 0,5% від суми постаки.

7.7. Постачальник  за даним Договором несе відповідальність за порушення термінів постачання товару -  штраф в розмірі 0,5% від суми постаки.

7.8. Покупець зобо`вязаний здійснити оплату за поставлену продукцію згідно направленного Постачальником рахунку-фактурі протягом часу, що не перевищує термін 10 банківських днів.

7.9. У випадку просрочки термінів, указаних в  п.7.5. Постачальник має право припинити дію даного Договору до погашення заборгованості, після чого дія Договору поновлюється.

 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

 

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.

9.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього щодо Сторін характеру, що виникли без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню тощо.

9.3. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за цим Договором.

9.4. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 3 (трьох) місяців поспіль і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний Постачальником або Покупцем шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні.

9.5. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено компетентним органом.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє протягом одного року, а в частині взаєморозрахунків – до повного розрахунку між  Сторонами або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. Якщо за один місяць до закінчення терміну дії цього Договору, жодна зі сторін не повідомила іншу сторону про свій намір припинити дію Договору, його дія автоматично продовжується на наступний календерний рік.

10.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

10.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

10.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

10.6. Цей Договір складений українською мовою, на 5 сторінках у 2 примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Постачальник:

 

ПП „АЗБЕТ”

Адреса : Україна, 03680

м. Київ, вул. Святошинська, 34, оф. 307
р/р 26007060215109

МФО 320 649

Філія „Розрахунковий центр „Приватбанк”

м. Київ

ЄДРПОУ 34295371

Cв-во пл. ПДВ № 100325094

ІПН 342953726570

тел. 205-42-31

Директор      __________ Д.Ю.Федусів

 

 

Покупець:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор      __________

 


(044) 205 42 31
(044) 277 24 44
(067) 507 11 55